• 1. Jeigu vartotojui buvo parduota netinkamos kokybės prekė, vartotojas savo pasirinkimu turi teisę:
  • 2. Reikalauti, kad prekė būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės prekę;
  • 3. Grąžinti prekę pardavėjui ir reikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
  • Šiomis teisėmis vartotojas taip pat gali pasinaudoti ir tuo atveju, jeigu jam bus parduota prekė, kurios tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs.
  • 4. Netinkamos kokybės  prekės keičiamos ar grąžinamos, jei vartotojas pardavėjui pateikia sąskaita arba kitą prekės pirkimą iš šio pardavėjo patvirtinantį dokumentą.